Sanasto – Osa 2 (Geenien siirtyminen vanhemmilta jälkeläisille)

Alla olevasta aakkostetusta sanastosta voit palauttaa mieleesi mitä kurssilla esiintyvät termit tarkoittavat.

Puuttuuko sanastosta jokin kurssilla esiintynyt termi? Vinkkaa siitä alla kommenttikentässä niin lisään sen sanastoon.

Alleeli – variantti eli geenin vaihtoehtoinen muoto.

Diploidi – kaksinkertainen.

DNA (deoksiribonukleiinihappo) – ketjumainen molekyyli, joka sisältää yksilön geenit. Pakkautunut kuhunkin soluun kromosomeiksi.

Epigenomi – yksilön geenien luentaan vaikuttavat säätelytekijät.

Geeni – proteiinin resepti.

Geenimuoto – alleeli, variantti, saman geenin vaihtoehtoinen versio.

Geenipari – isältä ja emältä tietyssä geenissä saatujen alleelien muodostama pari.

Genomi – yksilön koko perintöaines, kaikki DNA.

Haploidi – yksinkertainen.

Kromatidi – solun jakautumisvaiheessa oleva, tiivistynyt kromosomi.

Kromatiini – rihmamaisessa muodossa oleva DNA. DNA:n normaalitila.

Kromosomi – koostuu DNA-rihmasta, joka on pakkautunut histoniproteiinien ympärille.

Kromosomipari – Isältä ja emältä saatujen toisiaan vastaavien kromosomien (vastinkromosomit) muodostama pari.

Kytkentä (geenien) – geenien sijainti toistensa lähellä, jolloin ne usein myös periytyvät yhdessä.

Kytkentäepätasapaino – tilanne, jossa lähekkäin sijaitsevat geenit eivät kytkennän vuoksi periydy sukusoluihin sattumanvaraisesti Mendelin riippumattomuussäännön mukaisesti.

Kytkentäryhmä – saman kromosomin geenit.

Lokus – geenin paikka kromosomissa; geenin ”osoite”.

Meioosi – sukusolujen syntymistapahtuma. Sisältää vähennysjakautumisen sekä mitoottisen solunjakautumisen, jota kutsutaan tasausjakautumiseksi.

Mitokondrio – solun energialaitos, jolla on oma DNA-molekyylinsä. Tätä nimitetään mitokondriaaliseksi perimäksi.

Mitoosi – solujen jakautuminen; kopioituminen, jossa yhdestä solusta syntyy kaksi uutta, emosolun kaltaista solua.

Munasolu – naaraan sukusolu.

Mutaatio – perimän eli DNA-koodin muutos; geenivirhe.

Proteiini – valkuaisaine, solujen rakennusaine. Tuottaa lähes kaikki elimistön toiminnot.

Rekombinaatio – isältä ja emältä saatujen alleelien sekoittuminen ja sattumanvarainen jakautuminen sukusoluihin.

Siittiö – uroksen sukusolu.

Sisarkromatidit – kaksi kromosomia, joista yksi on toisen kahdentunut kopio. Eroavat mitoosissa kahteen eri soluun.

Somaattinen solu – muu kuin sukusolu.

Sukulaisuussuhde (additiivinen geneettinen sukulaisuussuhde) – yhteisen perimän eli yhteisten alleelien osuus kahden yksilön välillä.

Sukusolu – siittiö ja munasolu. Solu, jonka avulla vanhempi siirtää geenejään jälkeläiselleen.

Tekijäinvaihdunta – meioosissa tapahtuva vastinkromosomien osien vaihto.

Tsygootti – hedelmöittynyt munasolu.

Variantti – alleeli eli geenin vaihtoehtoinen muoto.

Vastinkromosomi – isältä ja emältä tulleen kromosomiparin kromosomeja kutsutaan vastinkromosomeiksi. Ne ovat toisiaan vastaavat: niissä on samat geenit samoilla paikoilla, mutta geeneissä voi olla eri alleelit.


Puuttuuko sanastosta jokin kurssilla esiintynyt termi? Vinkkaa siitä alla kommenttikentässä niin lisään sen sanastoon.

2 kommenttia

    • Haplotyyppi on usean geenin alleelien ryhmä. Esimerkiksi kolmen geenin tietyt alleelit muodostavat yhden haplotyypin. Samoissa geeneissä jotkut toiset alleelit muodostavat toisen haplotyypin jne.
      Genomi taas koostuu yksilön kaikkien geenien alleeleista.

      Harvinainen haplotyyppi on oikeastaan sama asia kuin harvinainen alleeli.

Vastaa