Sanasto – Osa 1 (Geenit ja niiden toiminta)

Alla olevasta aakkostetusta sanastosta voit palauttaa mieleesi mitä kurssilla esiintyvät termit tarkoittavat.

Puuttuuko sanastosta jokin kurssilla esiintynyt termi? Vinkkaa siitä alla kommenttikentässä niin lisään sen sanastoon.

Additiivinen geenivaikutus – Geeniparin kumpikin alleeli vaikuttaa yksilön ilmiasuun itsenäisesti, kumpikaan ei peitä tai vaimenna toisen vaikutusta. Nimitetään myös välimuotoiseksi periytymiseksi ja kodominanssiksi.

Alleeli – Variantti eli geenin vaihtoehtoinen muoto.

Aminohappo – Valkuaisaineiden (proteiinien) rakennuspalanen.

Autosomaalinen – Muussa kuin sukupuolikromosomissa sijaitseva.

Autosomi – Muu kuin sukupuolikromosomi.

DNA (deoksiribonukleiinihappo) – Ketjumainen molekyyli, joka sisältää yksilön geenit. Pakkautunut kuhunkin soluun kromosomeiksi.

Dominoiva – Vallitseva; peittää resessiivisen eli väistyvän alleen.

Emäsparit – Adeniini-guaniini (A-G) ja sytosiini-tymiini (S-T), muodostavat DNA-ketjun tikkaiden askelmat.

Epigenomi – yksilön geenien luentaan vaikuttavat säätelytekijät

Eriperintäinen – Geenipari sisältää geenistä kaksi erilaista alleelia (heterotsygootti).

Eukromatiini – Löyhästi pakattu DNA-rihma, jossa geenejä luetaan aktiivisesti.

Fenotyyppi – Yksilön ilmiasu, näkyvä ominaisuus.

Geeni – proteiinin resepti.

Geenimuoto – alleeli, variantti, saman geenin vaihtoehtoinen versio.

Geenipari – Isältä ja emältä saatujen alleelien muodostama pari.

Genomi – yksilön koko perintöaines, kaikki DNA.

Genotyyppi – Yksilön alleelit tietyssä geenissä tai ominaisuudessa.

Heterokromatiini – Tiukasti pakattu DNA-rihma, jonka geenejä ei voida lukea.

Heterotsygoottinen – Geenipari sisältää geenistä kaksi erilaista alleelia (eriperintäinen).

Homotsygoottinen – Geenipari sisältää geenistä kaksi samanlaista alleelia (samaperintäinen).

Ilmiasu – Yksilön näkyvä ominaisuus, fenotyyppi.

Jalostus – Seuraavan sukupolven vanhempien valitseminen, pyrkimyksenä muuttaa tai säilyttää eläinkannan ominaisuuksia.

Kantasolu – Erilaistumaton solu.

Kodominanssi – Kumpikin geeniparin alleeli ilmenee yksilössä yhtä voimakkaasti. Nimitetään myös välimuotoiseksi periytymiseksi sekä additiiviseksi geenivaikutukseksi.

Kodoni eli emästripletti – DNA:n kolmen emäksen jono, joka koodaa tiettyä aminohappoa.

Kromatiini – DNA rihma.

Kromatidit – Toisistaan solunjakautumisessa erkaantuvat kromosominpuolikkaat.

Kromosomi – Koostuu DNA-rihmasta, joka on pakkautunut histoniproteiinien ympärille.

Kromosomipari – Isältä ja emältä saatujen toisiaan vastaavien kromosomien muodostama pari.

Leimautuminen – Leimautunut geeni toimii vain jommaltakummalta vanhemmalta periytyessään. Leimautumisen seurauksena kussakin solussa on vain yksi aktiivinen geenimuoto.

Letaali – Kuolemaan johtava.

Lokus – Geenin paikka kromosomissa; geenin ”osoite”.

Lähetti-RNA – rakentuu DNA-juosteen peilikuvaksi ja toimii postinkantajana proteiinin valmistamistapahtumassa.

Munasolu – Naaraan sukusolu.

Mutaatio – Perimän eli DNA-koodin muutos; geenivirhe.

Perinnöllinen monimuotoisuus – Perinnöllinen vaihtelu, alleelirikkaus, alleelivalikoiman monipuolisuus. Monimuotoisuudesta puhutaan yleensä populaation ominaisuutena, ei yksittäisen yksilön. Yksittäisellä yksilöllä voi olla korkeintaan kaksi erilaista alleelia kussakin geenissä. Populaatiossa geenin erilaisia alleeleja voi olla jopa satoja.

Perinnöllinen vaihtelu eli muuntelu – Alleelirikkaus, erilaisten alleelien olemassaolo.

Perinnölliset erot – Erilaiset alleelit.

Populaatio – Eläinkanta, joukko eläimiä (tai ihmisiä).

Proteiini – Valkuaisaine, solujen rakennusaine. Tuottaa lähes kaikki elimistön toiminnot.

Proteiinisynteesi – Proteiinin valmistamistapahtuma.

Resessiivinen – Väistyvä; näkyy yksilössä vasta, jos se on saanut saman alleelin sekä isältään että emältään.

Samaperintäinen – Geenipari sisältää geenistä kaksi samanlaista alleelia (homotsygootti).

Sekvenssi – Emästen järjestys DNA-ketjussa.

Siirtäjä-RNA – Molekyyli, joka kuljettaa aminohappoja proteiinin osiksi.

Siittiö – Uroksen sukusolu.

Somaattinen solu – Muu kuin sukusolu.

Sukupuolikromosomaalinen – Sukupuolikromosomissa sijaitseva.

Sukupuolikromosomi – X- tai Y-kromosomi.

Sukusolu – Siittiö tai munasolu. Yksilö siirtää geenejään jälkeläiselleen sukusolujen avulla.

Transkriptio – Lähetti-RNA:n muodostuminen DNA:n peilikuvaksi.

Translaatio – Proteiinin muodostuminen lähetti-RNA:n kuljettaman koodin perusteella.

Tsygootti – Hedelmöittynyt munasolu.

Vaimennus – Kromosomin tai geenin vaimentaminen niin, ettei sitä lueta proteiinin tuottamiseksi.

Valkuaisaine – Proteiini.

Vallitseva – Dominoiva; peittää väistyvän alleelin vaikutuksen.

Variantti – Alleeli eli geenin vaihtoehtoinen muoto.

Vastinkromosomit – Isältä ja emältä saatujen, toisiaan vastaavien kromosomien muodostama pari.

Villityypin alleeli – Normaalialleeli. Vastakohta mutaatioalleelille.

Väistyvä – Resessiivinen, peittyy vallitsevan alleelin alle.

Välimuotoinen periytyminen – ks. kodominanssi.

X-kromosomaalinen periytyminen – Ominaisuutta säätelevä geeni sijaitsee X-kromosomissa.

X-kromosomi – Naaraan sukupuolikromosomi.

Y-kromosomi – Uroksen sukupuolikromosomi.


Puuttuuko sanastosta jokin kurssilla esiintynyt termi? Vinkkaa siitä alla kommenttikentässä niin lisään sen sanastoon.

5 kommenttia

Vastaa